Better You Bergamottolja EKO Eterisk 10 ml

Better You Bergamottolja EKO Eterisk 10 ml
Kategorier: Varumärke, Better You
Brand: Better You
Size: 10
99 SEK
Mer Info!

Ekologisk eterisk Bergamottolja (Citrus Aurantium var. Bergamia). Kallpressad från skal. En söt, fruktig, pigg och svagt söt doft. Bergamottolja är antiseptisk och kan användas utspädd med tex Ricinolja för att motverka akne. Oljan har även uppiggande egenskaper.- 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja- Aromaterapi- Bra mot akne- Uppiggande- Ursprung Italien- Ekologisk eterisk Bergamottolja (Citrus Aurantium var. Bergamia) har en söt, fruktig, pigg och svagt söt doft.Bergamottolja är antiseptisk och kan användas utspädd med tex Ricinolja för att motverka akne. Oljan har även uppiggande egenskaper och kan verka positivt vid nedstämdhet, ångest, stress och sömnbesvär.Kallpressad från skal.Ingredienser: Ekologisk eterisk Bergamottolja (Citrus Aurantium var. Bergamia) Kallpressad från skal. Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret) tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare.VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp. Better You EKO Eterisk Bergamottolja 10 ml